“Përfaqësuesit e Vlorës në Kuvendin e Shqipërisë, 1912-2009”

“Përfaqësuesit e Vlorës në Kuvendin e Shqipërisë, 1912-2009” është një material studimi mbi përfaqësuesit e Vlorës ne vite, ne Kuvendin e Shqipërisë. Sistemi i kohes, zhvillimi i zgjedhjeve si dhe jetëshkrimi i deputeteve, bazuar ne dokumente qe ndodhen ne arkivin e shtetit apo vepra te ndryshme studimore historike. Ne materialin e mëposhtën do te gjeni listën e përfaqësuesve te Vlorës ne Kuvendin Kombëtar ne 1912, qe shpalli Pavarësinë e Shqipërisë, si dhe listën e plotë të deputeteve ne Kuvend e Shqipërisë nga 1920 deri ne 2009.
Shtëpia botuese MEDIAPRINT, Tiranë 2009 (390 faqe).
Tirazhi 600 copë.
ISBN: 978-99956-18-65-0
Lexo më shumë