“Paraja dhe banka” (Cikël leksionesh)

Leksionet të hartuara nga dr. Adriatik Kotorri dhe dr. Bujar Leskaj janë të vlefshme për studentët e nivelit master shkencor në financë. Ndër temat e trajtuara: Sistemi financiar, paraja, bankat dhe tregjet financiare; Analiza e sistemit financiar; Paraja; Normat e interesit; Sjellja e normave të interesit; Normat e interesit dhe risku; Tregu valutor; Veprimtaria bankare; Bilanci i bankave; Fitimi dhe performanca e veprimtarisë bankare; Drejtimi i veprimtarisë bankare; Mbikëqyrja bankare; Institucionet financiare jobankare; Agjencia e Sigurimit të Depozitave; Banka qendrore; Krijimi i parasë; Oferta për para; Kërkesa për para; Ekuilibri dhe politika monetare; Paraja dhe inflacioni.
Shtëpia botuese GEER, Tiranë 2011 (400 faqe).
Tirazhi 300 copë.
ISBN: 978-9928-07-016-0